Gemeente Beveren

Inrichten van een woonwagenterrein te Beveren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: gemeente Beveren
Postadres: Stationsstraat 2,BE-9120 Beveren
Contactpersoon: De heer Raf Hernalsteen
Tel: +32 37501735
Fax: +32 37501524
E-mail: raf.hernalsteen@beveren.be
Internetadres(sen): www.beveren.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Heyrman Leen
Postadres: Burggravenstraat 70,BE-9120 Melsele
Contactpersoon: Mevrouw Leen Heyrman
Tel: +32 37558815
E-mail: info@leenheyrman.be
Internetadres(sen): www.beveren.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
inrichten van een woonwagenterrein te Beveren 
Referentienummer: 2017/4308
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233226
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Pastoor Steenssensstraat 112, 9120 Beveren, 9120 Beveren
II.2.4. Beschrijving
inrichten van een woonwagenterrein te Beveren 
II.2.7. Looptijd
260 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: gemeentehuisInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10