Gemeente Hamme

Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Hamme
Postadres: Marktplein 1,BE-9220 Hamme
Tel: +32 52475511
E-mail: communicatie@hamme.be
Internetadres(sen): www.hamme.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Afdeling Gemeentewerken
Postadres: Markt 1,BE-9220 Hamme
Contactpersoon: De heer Bart Peeters
Tel: +32 52475570
E-mail: bpe@hamme.be
Internetadres(sen): www.hamme.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken 
Referentienummer: 39
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft de studie en het ontwerp voor de aanleg van fietspaden en rioleringen in de Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat te Dendermonde en Hamme. Ook de rijwegen en voetpaden dienen vernieuwd en heringericht te worden met aandacht voor verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.  De fietspaden worden ontworpen volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25/1/2013 en latere wijzigingen en het reglement van de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) en latere wijzigingen).  De rioleringen worden ontworpen volgens de voorwaarden betreffende de subsidiëring van werken tot bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (besluit van Vlaamse Regering van 5/5/2017 en latere wijzigingen). De woningen, die lozen in de nieuwe riolering, dienen optimaal afgekoppeld te worden. Hiervoor dienen afkoppelingsstudies uitgevoerd te worden.  Ook dienen er waar nodig rooilijn- en onteigeningsplannen opgemaakt te worden en een projectnota m.b.t. onteigening. De totale lengte bedraagt circa 3010 m waarvan circa 1470 m op grondgebied Dendermonde en circa 1540 m op grondgebied Hamme. Als eerste fase zal een aanbestedingsdossier uitgewerkt worden zonder betoelaging voor de aanleg van een bijkomend fietspad aan de noordzijde van de Denstraat ten oosten en westen van de N41 te Dendermonde. De oversteken dienen dan uitgewerkt te worden met aandacht voor verkeersveiligheid. De aansluiting op de gewestweg N41 dient ontworpen te worden in overleg met het Vlaamse gewest. De juiste afbakening van de projectzone van de eerste fase zal bepaald worden tijdens het ontwerp van deze fase op basis van technische en verkeerskundige gegevens en op basis van de opmerkingen van de subsidiërende overheden. De lengte bevat circa 300 m op grondgebied Dendermonde. Deze fase dient maximaal te passen in de eindvisie van de totale herinrichting van het volledige project. De uitvoering van de werken op het volledige tracé wordt indicatief geraamd op ca. 5.841.000 EUR exclusief btw inclusief de werken in fase 1. De uitvoering van de werken van fase 1 wordt indicatief geraamd op ca 150.000 EUR exclusief btw. Voor de bepaling van het ereloon voor het ontwerp en de leiding van de werken in fase 1 zal de opgegeven aanpassingscoëfficient in het offerteformulier toegepast worden op het KVIV-tarief dat van toepassing is op het uitvoeringsbedrag van fase 1.  De vermelding van deze bedragen in dit bestek en de opmetingstaat gebeurt op basis van een voorlopige inschatting zonder studie van de technische gegevens en kan geen aanleiding geven tot latere betwistingen en schadeclaims inzake de bepaling van het ereloon indien het bedrag van de eindafrekening van de saneringswerken in belangrijke mate afwijkt van de indicatieve raming. In het inschrijvingsbiljet van de offerte is het indicatieve ramingsbedrag van ca 5.841.000 EUR exclusief btw voorlopig gebruikt als basis om de opdracht te kunnen gunnen. De effectieve verrekening van het ereloon zal gebeuren op basis van het bedrag van de eindafrekening van de werken. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De dienstverlener dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door voor de gunning van de opdracht de volgende documenten aan het stadsbestuur te bezorgen: een certificaat, opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit de jaaromzet blijkt aan erelonen van de inschrijver over de laatste, drie boekjaren
Eventuele minimumeisen:
1. Om geselecteerd te worden voor deze opdracht moet de inschrijver minimum een jaaromzet van 700.000 EUR exclusief btw gerealiseerd hebben per boekjaar in 2015 en 2016 en 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. A. STUDIE- EN BEROEPSKWALIFICATIESTen einde de bekwaamheid inzake studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd :- de lijst van de werknemers en hun functie- een kopie van het diploma van de verantwoordelijke ingenieur voor de leiding van het project en van de verkeersdeskundige- het curriculum vitae van de verantwoordelijke ingenieur voor de leiding van het project alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2015 en 2016 en 2017- het curriculum vitae van de verkeersdeskundige van het project alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2015 en 2016 en 2017Indien nodig kan het opdrachtgevend bestuur contactpersonen opvragen, die de ervaring en de deskundigheid van de opgegeven medewerker kunnen bevestigen. Uit de ingediende documenten moet blijken dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden om geselecteerd te worden.Inschrijvingen zonder de bijgevoegde lijst van de werknemers of met ontbrekende, bijhorende documenten worden als nietig beschouwd. Na het indienen van de inschrijving kunnen geen bescheiden meer ingediend worden. 2. B.1. Diensten voor het ontwerp en werftoezicht van wegen- en rioleringsdossiers (De inschrijver dient cumulatief te voldoen aan alle voorwaarden vermeld onder B.1. en B.2.)Ten einde de bekwaamheid inzake uitgevoerde diensten m.b.t. ontwerp en toezicht van wegen- en rioleringsdossiers van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd:- een lijst van 3 referentieprojecten in opdracht van een openbaar bestuur waarbij bij minstens 1 project een RIO-toelage volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 en zijn latere wijzigingen m.b.t. de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen werd bekomen van de Vlaamse milieumaatschappij en waarbij bij minstens 1 project de wegen, fietspaden en voetpaden ontworpen zijn met een speciale aandacht voor verkeersveiligheid en - leefbaarheid en voor de kwaliteit van het openbaar domein en volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25/1/2013 en latere wijzigingen). In de lijst wordt vermeld: de titel van het project, het opdrachtgevend bestuur, de datum van goedkeuring van het aanbestedingsdossier door de aanbestedende overheid, het bedrag van de raming van het aanbestedingsdossier of het bedrag van de laagste, regelmatige inschrijver bij de aanbesteding.- Een bondige beschrijving (op maximaal 1 A4-bladzijde) van de inhoud van de 3 referentie- projecten. - De grondplannen van de wegenis en de riolering van het aanbestedingsdossier van de 3 referentieprojecten (in pdf-formaat).- De ondertekende verklaringen van elk opdrachtgevend bestuur waarin bevestigd wordt dat elk van de 3 referentieprojecten deskundig en zelfstandig zijn uitgevoerd. Bij elke verklaring moet een contactpersoon worden gevoegd met vermelding van naam en telefoonnummer die de inhoud van de schriftelijke verklaring kan bevestigen. Uit de ingediende lijst met bijhorende documenten en plannen moet blijken dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden om geselecteerd te worden. Indien een lijst ingediend wordt met meer dan 3 referentieprojecten zullen enkel de drie projecten in aanmerking genomen die het eerst vermeld worden op de lijst. Het is dus overbodig om lijsten met meer dan 3 projecten in te dienen inclusief de bijhorende documenten en grondplannen.Inschrijvingen zonder de bijgevoegde lijst van 3 referentieprojecten of met ontbrekende, bijhorende documenten, grondplannen of verklaringen worden a.(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:
1. Om geselecteerd te kunnen worden voor de opdracht dient de ontwerper minstens te beschikken over zeven werknemers waaronder twee burgerlijk of industrieel ingenieurs en een gediplomeerde verkeersdeskundige met een bachelor- of masterdiploma verkeerskunde of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring en opleiding) die deel uit maken van het projectteam, dat het project van deze opdracht zal uitvoeren en begeleiden. De 2 ingenieurs alsook de verkeersdeskundige dienen elk minstens 4 jaar ervaring te hebben in het ontwerp en de begeleiding van gelijkwaardige projecten.
2. Om geselecteerd te worden voor deze opdracht moet de inschrijver 3 referentieprojecten ontworpen hebben, die voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Minstens 1 project betreft wegen- en rioleringswerken waarbij een RIO-toelage volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 en zijn latere wijzigingen m.b.t. de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen werd bekomen van de Vlaamse milieumaatschappij en waarbij de wegen ontworpen zijn met een speciale aandacht voor verkeersveiligheid en - leefbaarheid en voor de inpassing in de ruimtelijke omgeving.
2. Minstens 1 project omvat de aanleg van fietspaden volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25/1/2013 en latere wijzigingen) en waarbij de wegen ontworpen zijn met een speciale aandacht voor verkeersveiligheid en-leefbaarheid en voor de inpassing in de ruimtelijke omgeving.
3. De omvang van de wegen- en rioleringswerken bedraagt voor elk project minimaal 1 000 000
EUR exclusief btw (bedrag van de raming van het aanbestedingsdossier of van de laagste,
regelmatige inschrijver bij de aanbesteding)
4. Het aanbestedingsdossier is door het openbaar bestuur goedgekeurd tussen 1 januari 2012 en 31
december 2017
3. Om geselecteerd te worden voor deze opdracht moet de inschrijver 3 referentieprojecten uitgewerkt hebben, die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- elk referentieproject bevat minstens 25 woningen
- van de 3 referentieprojecten zijn de afkoppelingdossiers (beschrijving en plan van bestaande toestand, beschrijving en plan van geplande toestand) door het opdrachtgevend bestuur goedgekeurd ter uitvoering
- 1 referentieproject is in uitvoering of is reeds uitgevoerd


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-19 15:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-19
Plaatselijke tijd: 15:30
Adres: Bureel dienst gemeentewerken

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10