Belgoprocess Nv

ROK AEROSOL SCHOUWMONITOREN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: BELGOPROCESS NV
Postadres: Gravenstraat 73,BE-2480 Dessel
Contactpersoon: De heer Ludo Deckers
Tel: +32 14334067
Fax: +32 14334469
E-mail: ludo.deckers@belgoprocess.be
Internetadres(sen): www.belgoprocess.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ROK AEROSOL SCHOUWMONITOREN 
Referentienummer: LDEC/JOCR/ROKAEROSOLSCHOUW/2018
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38341500
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel
II.2.4. Beschrijving
Deze overheidsopdracht betreft een Raamovereenkomst voor de aanschaf en het plaatsen van (vermoedelijke hoeveelheid) 10 continu aërosol luchtmonitoren voor de overwaking van schouwlucht op alfa en bèta activiteit met het curatief onderhoud, of interventies, en opleiding voor deze toestellen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 248-572603

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: ROK AEROSOL SCHOUWMONITOREN

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09