Stad Veurne

Architect voor de inrichting van een casco nieuwbouwvolume als kunstenacademie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Veurne
Postadres: Sint-Denisplaats 16,BE-8630 Veurne
Contactpersoon: De heer Franky Pattyn
Tel: +32 58335538
Fax: +32 58335519
E-mail: franky.pattyn@veurne.be
Internetadres(sen): www.veurne.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
architect voor de inrichting van een casco nieuwbouwvolume als kunstenacademie 
Referentienummer: 20183112
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71250000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
II.2.4. Beschrijving
De opdracht kadert in een totaalproject. Voor dit totaalproject is momenteel (december 2018) een omgevingsvergunning in aanvraag.  Los van de onderscheiden taken per fase, houdt de ontwerper dus rekening met een aantal overkoepelende taken. Hiervoor wordt geen apart ereloon uitgetrokken. De ontwerper houdt hiermee terdege rekening bij het voorstellen van zijn offerte en ereloon. Zonder exhaustief te zijn, gaat het ondermeer om het "actief" bijwonen van overlegmomenten, zoals daar zijn de startvergadering met diverse actoren, afstemmingsmomenten met neven-ontwerpers (van de ruwbouw), overleg met veiligheidscoördinator, infovergaderingen naar derden toe (bv eigenaars of bewoners van bovenliggende appartementen), enz. Een ander aspect is de timing van de uitvoering, die eveneens ingenesteld zal moeten worden binnen het totaalproject. Dit betekent dat de uitvoering mogelijks over een langere periode uitgesmeerd zal worden, met bijhorend oplopen van kosten voor opvolging en projectbeheer. Ook hiermee houdt de ontwerper rekening bij het opstellen van zijn offerte. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 006-009591

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: architect voor de inrichting van een casco nieuwbouwvolume als kunstenacademie

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09