Brasschaat

Ploegsebaan 275. Mechanische verwerking en compostering GFT.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brasschaat
Postadres: Verhoevenlei 11,BE-2930 Brasschaat
Contactpersoon: Vanessa De Lobelle
Tel: +32 36500263
E-mail: vanessa.de.lobelle@brasschaat.be
Internetadres(sen): www.brasschaat.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329863


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ploegsebaan 275. Mechanische verwerking en compostering GFT. 
Referentienummer: Brasschaat-PPP0AA-1477/8023/2018-117-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
Mechanische verwerking en compostering GFT. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE 1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09