Stad Veurne

Architect voor de inrichting van een casco nieuwbouwvolume als kunstenacademie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Veurne
Postadres: Sint-Denisplaats 16,BE-8630 Veurne
Contactpersoon: De heer Franky Pattyn
Tel: +32 58335538
Fax: +32 58335519
E-mail: franky.pattyn@veurne.be
Internetadres(sen): www.veurne.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische dienst
Postadres: Noordstraat,BE-8630 Veurne
Contactpersoon: De heer Patrick De Kinne
Tel: +32 58335562
E-mail: patrick.dekinne@veurne.be
Internetadres(sen): www.veurne.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
architect voor de inrichting van een casco nieuwbouwvolume als kunstenacademie 
Referentienummer: 20183112
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71250000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
II.2.4. Beschrijving
De opdracht kadert in een totaalproject. Voor dit totaalproject is momenteel (december 2018) een omgevingsvergunning in aanvraag.  Los van de onderscheiden taken per fase, houdt de ontwerper dus rekening met een aantal overkoepelende taken. Hiervoor wordt geen apart ereloon uitgetrokken. De ontwerper houdt hiermee terdege rekening bij het voorstellen van zijn offerte en ereloon. Zonder exhaustief te zijn, gaat het ondermeer om het "actief" bijwonen van overlegmomenten, zoals daar zijn de startvergadering met diverse actoren, afstemmingsmomenten met neven-ontwerpers (van de ruwbouw), overleg met veiligheidscoördinator, infovergaderingen naar derden toe (bv eigenaars of bewoners van bovenliggende appartementen), enz. Een ander aspect is de timing van de uitvoering, die eveneens ingenesteld zal moeten worden binnen het totaalproject. Dit betekent dat de uitvoering mogelijks over een langere periode uitgesmeerd zal worden, met bijhorend oplopen van kosten voor opvolging en projectbeheer. Ook hiermee houdt de ontwerper rekening bij het opstellen van zijn offerte. 
II.2.7. Looptijd
32 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De deelnemer toont aan over de nodige ervaring te beschikken:- De inschrijver dient bij de offerte minstens drie gedetailleerde referenties te voegen. Deze referenties moeten betrekking hebben op gelijkaardige of verwante opdrachten die tijdens de laatste 5 jaar uitgevoerd zijn. Ze moeten bestaan uit een beschrijving van de opdracht en uit de toelichting van de uitvoering ervan d.m.v. teksten, foto's, weblinks,. Iedere referentie dient vergezeld te zijn van een verklaring van de opdrachtgever dat de opdracht werd uitgevoerd tot zijn algemene tevredenheid.- De deelnemer toont aan, over voldoende eigen medewerkers te beschikken die in het bezit zijn van een relevant diploma, en over de nodige ervaring beschikken. Hij doet dit door een afzonderlijk blad toe te voegen, dat melding maakt van het aantal geschoolde medewerkers, met vermelding van hun diploma('s) en het aantal jaren ervaring.

Eventuele minimumeisen:
1. De referenties die de inschrijver voorlegt, hebben betrekking op bouwprojecten met een minimale kostprijs van 150.000 euro. Relevant zijn ondermeer het inrichten van school- en concertgebouwen. Minstens één van de referenties heeft specifiek betrekking op een kunstenacademie of lokalen bestemd voor live-muziek. Daarbij heeft de inschrijver zelf de eindverantwoordelijkheid als ontwerper opgenomen.
De .inschrijver zal aantonen dat binnen het team dat desgevallend met de opdracht belast zou worden, minstens een architect met minstens vijftien jaar ervaring te vinden is.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-05 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-05
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Sint-Denisplaats 16

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09