Universitair Ziekenhuis Gent

Raamovereenkomst voor implementatie en onderhoud van een EDI platform voor elektronische uitwisseling van e-procure en e-invoice documenten van leveranciers en niet-patiënt gebonden debiteuren met het SAP systeem van het UZ Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Dorien De Wandel
Tel: +32 93329467
E-mail: dorien.dewandel@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor implementatie en onderhoud van een EDI platform voor elektronische uitwisseling van e-procure en e-invoice documenten van leveranciers en niet-patiënt gebonden debiteuren met het SAP systeem van het UZ Gent 
Referentienummer: MPMO/LTA/DDW/D34180230*2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64216110
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Departement ICT, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Implementatie en ondersteuning van een EDI platform voor de elektronische uitwisseling van e-procure- en e-invoice documenten van de leveranciers- en niet-patiënt gebonden debiteuren met het ERP systeem (SAP) van het UZ.Gent. Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) is één van de grootste gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen met meer dan 6.000 medewerkers en met een erkenning voor meer dan 1.000 bedden. De kernopdrachten zijn patiëntenzorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. In 2009 besliste het UZ Gent om over te gaan tot de aankoop en implementatie van SAP als ERP-pakket teneinde haar bedrijfseconomische werking verder te kunnen moderniseren. Op 1 januari 2012 is de eerste fase van dit project live gegaan. Deze fase behelsde in grote mate de financiële processen, samen met de interfacing naar verschillende andere applicaties van het UZ. Op 1 maart 2015 ging de tweede fase van het project live, nl. het gebruik van SAP voor voorraadbeheer, magazijnwerking en aankoop. De Vlaamse Regering besliste op 16 december 2016 dat elektronische facturatie verplicht is voor alle overheidsopdrachten die gelanceerd worden vanaf 1 januari 2017. Enkel micro-ondernemingen, met facturen onder de 8.500 EUR, kunnen van een uitstel tot 1 januari 2018 gebruik maken. Het Universitair Ziekenhuis Gent (hierna UZ Gent genoemd) wenst zich bij een EDI platform aan te sluiten om op die manier elektronisch documenten uit te wisselen met zijn leveranciers.  Het platform moet het UZ Gent in staat stellen om eenvoudig en snel e-catalogussen uit te wisselen, bestelbonnen te plaatsen, bestelbon confirmaties te ontvangen, goederenontvangsten en elektronische facturen uit te wisselen tussen de vele leveranciers en het SAP ERP pakket van UZ Gent. Het UZ Gent wenst via dit platform ook uitgaande verkoopfacturen te versturen naar andere bedrijven en organisaties volgens het Open peppol formaat dat door de Vlaamse Overheid voorgesteld wordt.  Het platform garandeert ook de wettelijke bewaartermijn van de uitgewisselde documenten conform de Belgische geldende wetgeving. Naast de technische opzet, dient de partner over de looptijd van het contract met het UZ Gent te faciliteren om maximaal de bestaande en nieuwe leveranciers op het platform aan te sluiten en de elektronische document uitwisseling tussen het UZ Gent en de leverancier op te zetten.  Looptijd: Het koppelen van de verschillende leveranciers van het UZGent aan dit EDI platform om de verwerking van documenten de automatiseren zal een lang proces zijn. Daarom wordt geopteerd voor een looptijd van 1 j + 5 x 1 jaar verlegbaar. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 197-445699

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamovereenkomst voor implementatie en onderhoud van een EDI platform voor elektronische uitwisseling van e-procure en e-invoice documenten van leveranciers en niet-patiënt gebonden debiteuren met het SAP systeem van het UZ Gent

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09