Water-link

Raamovereenkomst voor het leveren van nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: water-link
Postadres: Mechelsesteenweg 66,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Elke Van Santfoort
Tel: +32 32440656
E-mail: elke.vansantfoort@water-link.be
Internetadres(sen): www.water-link.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329819


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken 
Referentienummer: water-link-Bestek gietzijer 2019-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44470000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 162-371349

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Saint-Gobain Construction Products Belgium
Postadres: Sint-Jansweg 9,BE-9130 Kallo
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10