Algemene Directie Van De Civiele Veiligheid

Openbare procedure voor de levering van hydraulische rupsgraafmachines voor de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Postadres: Leuvenseweg 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Directie Materieel
Tel: +32 25002620
Fax: +32 25002361
E-mail: mat@ibz.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329811


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
openbare procedure voor de levering van hydraulische rupsgraafmachines voor de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken 
Referentienummer: IBZ-CV-MAT29-383-18-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 43260000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De hydraulische rupsgraafmachine wordt gebruikt door de eenheden van de Civiele Bescherming bij opsporingen in de grond die zwaar materieel vereisen, in geval van een ramp die het opruimen van de obstakels vereist. Dit type materieel wordt ook regelmatig gebruikt in het kader van de DVI-opsporingen (opsporings- en identificatiecel van slachtoffers).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
levering van hydraulische rupsgraafmachines voor de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 139-317315

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Hydraulische rupsgraafmachines

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09