Dienst Bijzondere Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking

Openbare offerteaanvraag inzake de evaluatie 'Digital for Development (D4D)van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst bijzondere evaluatie ontwikkelingssamenwerking
Postadres: Karmelietenstraat 15,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25014479
E-mail: cecilia.dedecker@diplobel.fed.be
Internetadres(sen): http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Evaluatie/Dienst_Bijzondere_Evaluatie/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329804


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare offerteaanvraag inzake de evaluatie 'Digital for Development (D4D)van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
Referentienummer: DBE-S4/2018/04-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79313000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Evaluatie van 'Digital for Development (D4D)' binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: België, Uganda
II.2.4. Beschrijving
evaluatie 'Digital for Development (D4D)van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking volgens de technische bepalingen van het bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 006-009556

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-B-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat, BE-B-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09