Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

DEURNE - BS DE PIENTERE PISTE - DESIGN & BUILD - INNOVATIEVE FREINETBASISSCHOOL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Philip De Smet
Tel: +32 27909415
E-mail: philip.de.smet@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DEURNE - BS DE PIENTERE PISTE - DESIGN & BUILD - INNOVATIEVE FREINETBASISSCHOOL 
Referentienummer: GO/3140201/01604005/2018/3436/SDC
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5894072.39 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
DEURNE - BS DE PIENTERE PISTE - DESIGN & BUILD - INNOVATIEVE FREINETBASISSCHOOL 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 050-109815

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: DEURNE - BS DE PIENTERE PISTE - DESIGN & BUILD - INNOVATIEVE FREINETBASISSCHOOL

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hooyberghs NV
Postadres: Hoge Mauw 1510,BE-2370 Arendonk
Tel: +32 14689060
E-mail: info@hooyberghsbouw.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BREBUILD
Postadres: SCHOUWKENSSTRAAT 10,BE-2030 ANTWERPEN
Tel: +32 35690300
Fax: +32 35690505
E-mail: infobrebuild@brebuild.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Areal Architecten
Postadres: Albert Claudestraat 12 / 014,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 34553899
Fax: +32 34558576
E-mail: info@arealarchitecten.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.arealarchitecten.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Studiebureau De Klerck Engineering NV
Postadres: Oud-Strijderslaan 14,BE-8200 Brugge
Tel: +32 50320122
E-mail: info@sdke.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: RaCo BVBA
Postadres: De Drij Dreven 16,BE-3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 11811978
Fax: +32 11740742
E-mail: info@ra-co.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09