Fod Buitenlandse Zaken

Terbeschikkingstelling van een globale "Wide Area Networking" (WAN) dienst en de bijhorende diensten voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Buitenlandse Zaken
Postadres: Karmelietenstraat 15,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Olivier Duré
Tel: +32 25014139
Fax: +32 25018895
E-mail: ICT.contracts-procurement@diplobel.fed.be
Internetadres(sen): www.diplomatie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329768


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Terbeschikkingstelling van een globale "Wide Area Networking" (WAN) dienst en de bijhorende diensten voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken 
Referentienummer: FOD BuZa-ICT/2018.07-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ter beschikking stellen van een globale 'nextgen' Wide Area Networking (ngWAN) service die een snelle, betrouwbare, intelligente en veilige communicatie toelaat tussen de verschillende diplomatieke Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland
- met de centrale sites/datacenters in Brussel;
- onderling
- en met SAAS platformen zoals onderandere O365.
De onderhavige opdracht betreft tevens voor dezelfde diplomatieke Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland het ter beschikking stellen en onderhouden van
- een Local Area Networking (LAN);
- een Wireless Local Area Networking (WLAN);
- 'Unified Communication' (UC) oplossing met telefonie en video, inclusief gateway naar lokale PSTN;
- aparte Internet toegang voor Defensie voor een aantal diplomatieke posten en mogelijks voor andere overheidsdiensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ter beschikking stellen van een globale 'nextgen' Wide Area Networking (ngWAN) service die een snelle, betrouwbare, intelligente en veilige communicatie toelaat tussen de verschillende diplomatieke Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland  - met de centrale sites/datacenters in Brussel; - onderling - en met SAAS platformen zoals onderandere O365. De onderhavige opdracht betreft tevens voor dezelfde diplomatieke Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland het ter beschikking stellen en onderhouden van  - een Local Area Networking (LAN); - een Wireless Local Area Networking (WLAN); - 'Unified Communication' (UC) oplossing met telefonie en video, inclusief gateway naar lokale PSTN; - aparte Internet toegang voor Defensie voor een aantal diplomatieke posten en mogelijks voor andere overheidsdiensten. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 154-354028

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ORANGE S.A.,FR Parijs
NUTS-code: FR
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08