Ocmw Aalst

Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst in warme lijn. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Aalst
Postadres: Gasthuisstraat 40,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53772424
E-mail: info@ocmwaalst.be
Internetadres(sen): www.ocmwaalst.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst in warme lijn. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018/008
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55523000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3328914.36 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: OCMW Aalst, Gasthuisstraat 40 te 9300 Aalst
II.2.4. Beschrijving
Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst in warme lijn. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 125-286362

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst.

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Compass Group Belgilux nv
Postadres: Haachtsesteenweg 1179,BE-1130 Brussel
Tel: +32 22432211
Fax: +32 22432200
E-mail: pieter.debree@compass-group.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.compass-group.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09