Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Planning En Coördinatie

Plakken van affiches langs autosnel- en gewestwegen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 4,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Veva Daniels
Tel: +32 499556733
E-mail: veva.daniels@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329591


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plakken van affiches langs autosnel- en gewestwegen 
Referentienummer: PCO-16DG/18/14-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79341000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft tot doel gedurende een volledig jaar, desgevallend verlengbaar, in Vlaanderen, maandelijks op de hiervoor bestemde borden langs de autosnelwegen en gewestwegen, affiches aan te plakken gedurende 12 campagnes gevoerd door het Vlaams Gewest.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Gewestwegen en autosnelwegen
II.2.4. Beschrijving
De aanneming heeft tot doel gedurende een volledig jaar, desgevallend verlengbaar, in Vlaanderen, maandelijks op de hiervoor bestemde borden langs de autosnelwegen en gewestwegen, affiches aan te plakken gedurende 12 campagnes gevoerd door het Vlaams Gewest.  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Dit contract kan eventueel 1 tot 3 maal worden verlengd, telkens met een nieuwe periode van 1 kalenderjaar tot een totale maximale duurtijd van 4 jaren.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie aanbesteding Art. 68. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-08 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-08
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: ElektronischInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Veva Daniels - veva.daniels@mow.vlaanderen.be


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Via de leidend ambtenaar, Veva Daniels. Veva.daniels@mow.vlaanderen.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Agentschap Wegen en Verkeer
Koning Albert-II laan 20 bus 4, BE-1000 Brussel
E-mail: veva.daniels@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.wegenenverkeer.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Agentschap Wegen en Verkeer
Koning Albert-II laan 20 bus 4, BE-1000 Brussel
E-mail: veva.daniels@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.wegenenverkeer.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Agentschap Wegen en Verkeer
Koning Albert-II laan 20 bus 4, BE-1000 Brussel
E-mail: wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09