Participatiemaatschappij Vlaanderen Nv

Commissaris PMV-groep 2019-2021


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV
Postadres: Oude Graanmarkt 63,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Tom Leemans
E-mail: tom.leemans@pmv.eu
Internetadres(sen): www.pmv.eu https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329534


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Commissaris PMV-groep 2019-2021 
Referentienummer: PMV-Commissaris - 2019-01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79212300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft betrekking op de aanstelling van de commissaris voor de verschillende vennootschappen behorende tot de PMV-groep voor de periode 2019-2021, met een mogelijke verlenging van 3 jaar.
Zie bestek voor een meer gedetailleerde beschrijving.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie Bestek 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
mogelijke verlenging van het mandaat per opdrachtgever met 3 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De opdracht is voorbehouden aan personen (ongeacht de rechtsvorm) die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:


III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie Bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-12 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-12
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie BestekGeïnteresseerden kunnen zich indien zij dit wensen tot en met dinsdag 05/02/2019, 15 uur bij de Aanbesteder registreren per e-mail op het adres Commissarisopdracht@pmv.eu overeenkomstig artikel 2.9 van het Bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgelijke rechtbanken van het arrondissement Brussel, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
nvt, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08