Fluvius System Operator Cvba

PE kranen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Lieve Van Renterghem
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen): http://www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329394


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PE kranen 
Referentienummer: Fluvius-NET17AL003 - AGO-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44163160
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit aankoopdossier betrof de aankoop van PE kranen voor gasdistributie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3864402.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
PE kranen - toewijzing AVK 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Betrof de aankoop van PE kranen. Er waren 3 percelen: - PE kranen standaard DN32-40-63-110 - PE kranen volle doorlaat DN32-40-63-110 - PE kranen DN160-200 Elk perceel werd gegund via dual sourcing. Dit deel betreft de gunning aan AVK Belgium. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
PE kranen - toewijzing Infra Tech 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Betrof de aankoop van PE kranen. Er waren 3 percelen: - PE kranen standaard DN32-40-63-110 - PE kranen volle doorlaat DN32-40-63-110 - PE kranen DN160-200 Elk perceel werd gegund via dual sourcing. Dit deel betreft de gunning aan Infra Tech. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2017/S 135-277566

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: PE kranen - toewijzing AVK

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AVK Belgium nv
Postadres: Zoomstraat 6a,BE-9160 Lokeren
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: PE kranen - toewijzing Infra Tech

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: InfraTech
Postadres: ZI Les Plenesses, Les Plenesses 73,BE-4890 Thimister Clermont
NUTS-code: BE335
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10