Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten

Aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Emilie Delplanque
Tel: +32 25151795
E-mail: aankopen@socmut.be
Internetadres(sen): www.mutsoc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328823


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
Referentienummer: NVSM-2017-046-NVSM-OO-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85147000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De occasionele gezamenlijke opdracht heeft tot doel het aanstellen van een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) voor het personeel van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en haar partners in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1005731.18 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: België
II.2.4. Beschrijving
De occasionele gezamenlijke opdracht heeft tot doel het aanstellen van een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) voor het personeel van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en haar partners in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten. De algemene taken van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk met betrekking tot het gezondheidstoezicht en het risicobeheer bestaan uit: 1° het gezondheidstoezicht: onderzoeken van de wisselwerking tussen de mens en de arbeid en het gezondheidstoezicht op de werknemers verzekeren; 2° het risicobeheer; 3° de samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) en ondersteuning van deze laatste wat het risicobeheer betreft; 4° het op zich nemen van de taken en opdrachten met betrekking tot de psychosociale aspecten en meer bepaald deze met betrekking tot de problematiek rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; 5° de ondersteuning inzake de opleiding van de hiërarchische lijn en de werknemers inzake preventie en bescherming op het werk; 6° in samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), het ter beschikking stellen van specifieke documentatie aangaande preventie en bescherming op het werk aan de werknemers van verschillende diensten en instellingen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype

Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie:
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Verklaring:
Onderhavige occasionele gezamenlijke opdracht werd gegund door middel van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De opdracht werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 147-337199

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SPMT-ARISTA vzw
Postadres: Koningsstraat 196,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Onderhavige occasionele gezamenlijke opdracht werd gegund door middel van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking die tevens gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Poelaertplein 1, BE-1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Verhaalprocedures (zie artikelen 14, 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013)Als u dit nodig acht, kan u ten overstaan van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel volgende rechtsmiddelen aanwenden:- een vordering tot schorsing binnen een termijn van 15 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing;-en/of een vordering tot vernietiging binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Dienst Overheidsopdrachten
Sint-Jansstraat 32-38, BE-1000 Brussel
E-mail: aankopen@socmut.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09