Studiebureau Ir. P Poelmans Bvba

St-Martinuskerk Genk Renovatie Stookplaats


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Studiebureau ir. P Poelmans bvba
Postadres: St-Lambertusstraat 6,BE-3560 Lummen
Contactpersoon: Michel Suffeleers
Tel: +32 13522058
E-mail: poelmans@poelmans.be
Internetadres(sen): http://www.poelmans.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328006


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
St-Martinuskerk Genk Renovatie Stookplaats 
Referentienummer: Studiebureau Poelmans-St-Martinuskerk Genk Renovatie Stookplaats-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige renovatie stookplaats met nieuwe condensatieketel + gasabsorptiewarmtepomp . Gebouwenbeheersysteem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Genk
II.2.4. Beschrijving
Renovatie Stookplaats 
II.2.7. Looptijd
65 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D17


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-18 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Publicatie door studiebureau in opdracht van RAAD VAN DE KERKFABRIEK; Hoogstraat 113 - 3600 Genk

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staten, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11