Nmbs-procurement

C43/0000710033 -Raamovereenkomst voor toelevering van kleine veren voor onderhoud rollend materieel.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NMBS-Procurement
Postadres: Hallepoortlaan 40,BE-1060 Brussel
Tel: +32 25283120
E-mail: els.clerx@b-rail.be
Internetadres(sen): www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327098


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
C43/0000710033 -Raamovereenkomst voor toelevering van kleine veren voor onderhoud rollend materieel. 
Referentienummer: SNCB-CS-C43/0000710033-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44550000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor toelevering van kleine veren voor onderhoud rollend materieel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht zal verdeeld worden in loten. De exacte opdeling zal vermeld worden in het bestek. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 119-271642

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09