De Opdracht Werd Uitgeschreven Door Fluvius System Operator Cvba, Werkende In Opdracht En Voor Reken

Netverliezen elektriciteit SODV aardgas en elektriciteit 2019-2021


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De opdracht werd uitgeschreven door Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Tel: +32 92635310
Fax: +32 92634748
E-mail: bert.gutschoven@eandis.be
Internetadres(sen): www.eandis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325297


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Netverliezen elektriciteit SODV aardgas en elektriciteit 2019-2021 
Referentienummer: Fluvius-EAN18AL065 AO-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09300000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders
Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun
leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens
contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA)
Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten
De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes)
- Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit
- Perceel 5: SODV elektriciteit
- Perceel 6: SODV aardgas
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
293317296.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Netverliezen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA) Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes) - Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit - Perceel 5: SODV elektriciteit - Perceel 6: SODV aardgas 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Netverliezen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA) Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes) - Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit - Perceel 5: SODV elektriciteit - Perceel 6: SODV aardgas 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Netverliezen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA) Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes) - Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit - Perceel 5: SODV elektriciteit - Perceel 6: SODV aardgas 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Netverliezen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA) Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes) - Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit - Perceel 5: SODV elektriciteit - Perceel 6: SODV aardgas 

Lot 5

II.2.1. Benaming
SODV elektriciteit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA) Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes) - Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit - Perceel 5: SODV elektriciteit - Perceel 6: SODV aardgas 

Lot 6

II.2.1. Benaming
SODV aardgas 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Elektriciteit voor de verliezen in het distributienet van de distributienetbeheerders Elektriciteit en aardgas voor de sociale openbare dienstverplichting aan huishoudelijke klanten die zijn opgezegd door hun leverancier en geen nieuwe kunnen vinden (SODV) en de tijdelijke levering aan gedropte professionele klanten, klanten wiens contract tot een einde is gekomen (EOC) en verbruiken op aansluitpunten met een verhuisprocedure zonder afspraak (MOZA) Behoren niet tot de scope: eigen energieverbruiken, samenaankoop voor steden en gemeenten De opdracht is opgesplitst in 6 percelen (zie verdere details per perceel voor volumes) - Percelen 1 t.e.m. 4: netverliezen elektriciteit - Perceel 5: SODV elektriciteit - Perceel 6: SODV aardgas 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 124-283307

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Netverliezen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Electrabel NV,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Netverliezen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Electrabel NV,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Netverliezen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Electrabel NV,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Netverliezen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Electrabel NV,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: SODV Elektriciteit

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Electrabel NV,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: SODV Aardgas

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Eneco Belgium NV,BE Mechelen
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
No

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09