Hacosi Cvba So

Raamcontract voor de uitvoering van renovatiewerken van leegstaande woongelegenheden binnen het patrimonium van Hacosi.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: HACOSI CVBA SO
Postadres: Gouverneur Roppesingel 53,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Nico Simons
Tel: +32 11288310
E-mail: nico.simons@hacosi.be
Internetadres(sen): www.hacosi.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor de uitvoering van renovatiewerken van leegstaande woongelegenheden binnen het patrimonium van Hacosi. 
Referentienummer: 2018/023
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De documenten van de opdracht met als onderwerp "Raamcontract voor de uitvoering van renovatiewerken van leegstaande woongelegenheden binnen het patrimonium van Hacosi." zijn gewijzigd; er werd een Word-versie van het 3P-bestek toegevoegd. U kan de laatste versie van de gewijzigde documenten raadplegen op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/91/PC/2018