Dbv-architecten

Het bouwen van een woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum KOUTERMAN te Alken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: dbv-architecten
Postadres: Prins Bisschopssingel, 34/b3,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11229074
E-mail: stefan.hermans@dbv-architecten.be
Internetadres(sen): http://www.dbv-architecten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329451


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het bouwen van een woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum KOUTERMAN te Alken 
Referentienummer: dbv-D1054 WZC Kouterman-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215212
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De nieuwbouw van een woonzorgcentrum bestaande uit een bejaardenhuis met 90 bedden, 33 assistentiewoningen en een dagopvang voor de vzw + een lokaal dienstencentrum voor het OCMW van Alken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Informatief overzicht van de wijzigingen tov het basisdossier.