Az Sint-jan Brugge-oostende Av

Levering van twee neuronavigatiesystemen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres: Ruddershove 10,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Daphne Vanherk
Tel: +32 50459933
Fax: +32 50452229
E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Internetadres(sen): www.azsintjan.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van twee neuronavigatiesystemen 
Referentienummer: DVH-SJ-OK-2018
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in twee percelen.
Het eerste perceel betreft de levering van twee complete mobiele navigatiesystemen voor neurochirurgie en NKO ingrepen, inclusief:
- De hardware;
- Planningssoftware;
- Instrumentatie;
- Onderhoudscontract;
Tenslotte zijn ook de verbruiksgoederen deel van deze opdracht, dewelke opgenomen worden in een tweede perceel:
- Verbruiksgoederen, bijv. markers;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het inschrijvingsformulier werd bijgevoegd. Dit document is noodzakelijk om de offerte in te dienen. U vindt het inschrijvingsformulier op volgende link:https://cloud.3p.eu/Downloads/1/164/103/2018