Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V0114004 - RWZI Overpelt, vervangen beluchtingssysteem - beluchting, voortstuwers en blowers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327659


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0114004 - RWZI Overpelt, vervangen beluchtingssysteem - beluchting, voortstuwers en blowers 
Referentienummer: AQFINFRA-V0114004x-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0114004 - RWZI Overpelt, vervangen beluchtingssysteem - beluchting, voortstuwers en blowers
lot1 - fijnbellenbeluchting en menging
Het voorwerp van de opdracht is betreft de renovatie/uitbreiding en opstart voor het gedeelte van de fijnbellenbeluchting en menging incl. de toebehoren, zoals in onderhavig bestek beschreven. De aanneming omvat alle noodzakelijke zaken om tot een afgewerkt geheel te komen, ook de niet expliciet omschreven zaken.
De meerjarige onderhoudsovereenkomst heeft tot doel de surpressoren en beluchtingsschotels in voldoende conditie te houden gedurende de onderhoudsperiode, opdat steeds voldaan wordt aan de gestelde eisen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Aanvullingen op TB EM.