Universitair Ziekenhuis Brussel

Raamovereenkomst aankoop van blade- en rack server infrastructuur bestemd voor de dienst Informatieverwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres: Laarbeeklaan 101,BE-1090 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Karina Scherlippens
Tel: +32 24775522
Fax: +32 24775443
E-mail: karina.scherlippens@uzbrussel.be
Internetadres(sen): www.uzbrussel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst aankoop van blade- en rack server infrastructuur bestemd voor de dienst Informatieverwerking 
Referentienummer: AD/18.10
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42965000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 21 januari 2019, 14.00.
De vragen en antwoorden werden on-line toegevoegd.