Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326828


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest 
Referentienummer: AQFINFRA-A5018026-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest
? Renovatie collector met lengte 47,1 m en diameter 800 mm d.m.v. buis in buistechniek.
? Renovatie collector met lengte 7 m en diameter 1000 mm d.m.v. buis in buistechniek.
? Renoveren van 4 inspectieputten d.m.v. hydro-afbraak, herstelmortel en coating.
? Trekproeven per inspectieput na hydro-afbraak, na herstelmortel en na coating.
? Afbraak en vervanging van twee ijzeren debietbeperkers (inclusief toebehoren).
? In stand houden waterafvoeren d.m.v. aanbrengen van bypassen.
? Plaatsen van signalisatie/afbakening rond de werkzone tijdens de uitvoering.
? Uitvoeren van camera inspecties.
? Plaatselijk opbreken en herstellen verharding rond inspectieputten t.b.v. collectorrenovatie.
? Aanpassen bovenbouw inspectieputten t.b.v. collectorrenovatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-18
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-01
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-18
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-01
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- Openingszitting wordt uitgesteld naar 01/02 om 10u30
- Nieuwe versie bestek en meetstaat toegevoegd.
- Brochure veilig afdalen toegevoegd.