Agentschap Facilitair Bedrijf

2018/HFB/OP/47657 - levering van Droge Voeding - Diepvriesgroenten, -Kruiden en -Zetmelen - Pasta en Sauzen geschikt voor regeneratie - Zuivelproducten - Diepvriesbroodproducten - Diepvriesdesserten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326057 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326057


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2018/HFB/OP/47657 - levering van Droge Voeding - Diepvriesgroenten, -Kruiden en -Zetmelen - Pasta en Sauzen geschikt voor regeneratie - Zuivelproducten - Diepvriesbroodproducten - Diepvriesdesserten 
Referentienummer: HFB-2018/HFB/OP/47657-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15800000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering van Droge Voeding - Diepvriesgroenten, -Kruiden en -Zetmelen - Pasta en Sauzen geschikt voor regeneratie - Zuivelproducten - Diepvriesbroodproducten - Diepvriesdesserten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomend document opgeladen: 47659_REC6