Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

N111 fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Bram Dewil
Tel: +32 32246813
E-mail: bram.dewil@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326038


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N111 fase 2 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-N111-18_1M3D8E-17-85-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen bovenbouw van de N111 te Stabroek tussen Grote Molenweg en de A12 (excl. brug).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-30
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-30
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht nr. 3 d.d. 10/01/2019
--------------------------------------------
Het uiterste tijdstip voor ontvangst offertes en het moment van opening wordt verplaatst naar 30/01/2019 om 11u15. Ten laatste op 21/01/2019 zal nog een wijzigingsbericht gepubliceerd worden met bijkomende wijzigingen.