Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Antwerpen - FOD Justitie - Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15,BE-2000 ANTWERPEN
Contactpersoon: Katrien Huyghe
Tel: +32 32230082
E-mail: oga.vrn@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324236


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen - FOD Justitie - Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie 
Referentienummer: VRN-2018-1100493-KAHU-137B-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Antwerpen - FOD Justitie - Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plan zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het. bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan Regie der Gebouwen per e-mail naar. doc.vrn@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te. downloaden. De opening van de offertes wordt uitgesteld tot 14/01/2019, om 11:00. Tijdens het plaatsbezoek zelf kunnen geen vragen gesteld worden. Kandidaat-inschrijvers kunnen tot uiterlijk 14/12/2018 schriftelijke vragen indienen via het forum van e-notification. Enkel vragen ingediend via dit forum zullen behandeld worden.
Te lezen:
De nodige bijlagen zoals werkomschrijving, meetstaat+plan zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe . bijgevoegd bestelformulier te gebruiken (en ingevuld terug te sturen naar doc.vrn@buildingsagency.be). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te. downloaden. De opening van de offertes wordt uitgesteld tot 18/02/2019 om 11:00. Plaatsbezoeken dienen ten laatste op 25/1/2019 aangevraagd te worden en kunnen ingepland. worden tem 1 februari 2019 Tijdens het plaatsbezoek zelf kunnen geen vragen gesteld worden. Kandidaat-inschrijvers kunnen tot uiterlijk 16/01/2019, 16u schriftelijke vragen indienen via het forum van e-notification. Enkel vragen ingediend via dit forum zullen behandeld worden.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De offertes moeten zijn ontvangen op ten laatste maandag 18 februari 2019 voor 11 uur en worden
ingediend op elektronische wijze via het elektronisch platform e-Tendering, bereikbaar via de URL
https://eten.publicprocurement.be/ .
Tijdens het plaatsbezoek kunnen geen vragen gesteld worden. Vragen kunnen via het forum gesteld
worden. Plaatsbezoeken dienen ten laatste op 25/1/2019 aangevraagd te worden en kunnen ingepland
worden tot en met 1 februari 2019.
Het is de kandidaat-inschrijver toegelaten om tot uiterlijk 16/01/2019 16u schriftelijke vragen in
te dienen over dit bestek via het forum van e-notification. Enkel vragen ingediend via dit forum
zullen behandeld worden.