Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

Verbouwing blok M/L : Piloot, Ruwbouw, Afwerking & Vast Meubilair


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Katia Dhuyvetter
Tel: +32 92246131
Fax: +32 92245354
E-mail: katia.dhuyvetter@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: De Vloed Architects BVBA - Part of Detoo
Postadres: Laarnebaan 106A,BE-9070 HEUSDEN
Tel: +32 92521122
Fax: +32 92521125
E-mail: info@devloed.be
Internetadres(sen): www.devloed.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing blok M/L : Piloot, Ruwbouw, Afwerking & Vast Meubilair 
Referentienummer: V022_VBM_P1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Verbouwing blok M/L - Perceel 1 : Piloot, Ruwbouw, Afwerking en Vast Meubilair 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-14
Plaatselijke tijd: 10:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdracht betreft perceel 1 als onderdeel van verbouwing van Blok M/L.De overige percelen betreffen afzonderlijke opdrachten voor technieken.De aannemer voor perceel 1 heeft een pilootopdracht over alle percelen.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11