De Gentse Haard Cvba-so

BORLUUT: Vervangen van bestaand buitenschrijnwerk naar PVC schrijnwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Gentse Haard cvba-so
Postadres: Leiekaai 340,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Gunther Peeterbroeck
Tel: +32 92167575
Fax: +32 92167579
E-mail: gunther.peeterbroeck@degentsehaard.be
Internetadres(sen): www.degentsehaard.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BORLUUT: Vervangen van bestaand buitenschrijnwerk naar PVC schrijnwerk 
Referentienummer: 2018/012/WGE
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44220000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Nekkersberglaan 18-280 te Gent
II.2.4. Beschrijving
Betreft deel van buitenschrijnwerk van 132 appartementen Vorige aankondiging aankondiging (De Gentse Haard cvba- PPP0OZ-116/9002/2018/012/-F02_0) werd stopgezet op 11/1/2019 omdat e-tendering niet geactiveerd was. nieuwe publicatie op 11/1/2019 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. /
Eventuele minimumeisen:
1. /

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. /

Eventuele minimumeisen:
1. /
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-19 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Lokalen De Gentse Haard, eerste verdieping

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Plaatsbezoek van alle locaties zijn verplicht en zullen gestaafd worden d.m.v. attest van de opdrachtgever na plaatsbezoek. Het ontbreken van dit attest bij de offerte is op straffe van nietigheid van de offerte.Plaatsbezoeken dienen tijdig aangevraagd te worden aan de opdrachtgever (technisch@degentsehaard.be). Aanvragen voor plaatsbezoek tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor het indienen van de offertes. Er worden geen plaatsbezoek meer gedaan op minder dan 7 kalenderdagen voor indienen van offerte.Door het feit dat hij zijn offerte indient alsook door de het verplicht plaatsbezoek, erkent de inschrijver dat hij op de hoogte is van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, indien van toepassing m.b.t. de algemene coördinatie / planning van de werken de inrichting van de bouwplaats de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen het plaatsen van stellingen de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, .) de eventuele voorafgaande sloopwerken de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies, ..De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
OPGEEISTENLAAN 401 A, BE-9000 Gent
Tel: +32 92344600
Fax: +32 92344601

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11