De Gentse Haard Cvba

BORLUUT: Vervangen van bestaand buitenschrijnwerk naar PVC schrijnwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Gentse Haard cvba
Postadres: Leiekaai 340,,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wim Gevaert
Tel: +32 92167575
E-mail: wim.gevaert@degentsehaard.be
Internetadres(sen): http://www.degentsehaard.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330086


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BORLUUT: Vervangen van bestaand buitenschrijnwerk naar PVC schrijnwerk 
Referentienummer: De Gentse Haard cvba-PPP0OZ-116/9002/2018/012/-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44220000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
Vorige aankondiging aankondiging (De Gentse Haard cvba- PPP0OZ-116/9002/2018/012/-F02_0) werd stopgezet op 11/1/2019 omdat e-tendering niet geactiveerd was.
nieuwe publicatie op 11/1/2019
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Vorige aankondiging aankondiging (De Gentse Haard cvba- PPP0OZ-116/9002/2018/012/-F02_0) werd stopgezet op 11/1/2019 omdat e-tendering niet geactiveerd was. nieuwe publicatie op 11/1/2019 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
Opgeëistenlaan 401 A, BE Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
Opgeëistenlaan 401 A, BE Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
Opgeëistenlaan 401 A, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11