Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

OKP3034 - Oostkamp, afkoppelingswerken De Valkaart - fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330060

I.3. Communicatie

Officiële benaming: BVBA Studiebureau Jonckheere
Postadres: Kon. Astridlaan 134/5,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Dhr. Bart Deschaght/Dhr. Koen Jonckheere
Tel: +32 50405090
E-mail: info@studiebureaujonckheere.be
Internetadres(sen): http://www.studiebureaujonckheere.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OKP3034 - Oostkamp, afkoppelingswerken De Valkaart - fase 2 
Referentienummer: AQFINFRA-OKP3034-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
OKP3034 - Oostkamp, afkoppelingswerken De Valkaart fase 2
- Rioleringen di 250 t.e.m. di 600, diepteklasse tot 2 < H <= 3 m. Totaal 901 lm.
- Onderdoorpersing Ø400, diepteklasse tot 3 < H <= 4 m. Totaal 36 lm
- Drukriolering directional drilling du = 63 mm. Totaal 39 lm.
- Drinkwaterleiding DE63 open sleuf. Totaal 1214 lm
- Drinkwaterleiding DE63 directional drilling. Totaal 40 lm
- 4 constructies in gewapend beton, waaronder 1 overstortconstructie, 1 stuw en 2 in- of uitstroomconstructies
- aanpassen bestaande constructie : plaatsen schotbalken en bovengronds optrekken schacht
- Pompunit
- Regenwaterputten
- Signalisatiekabel
Pompinstallaties
- Huisaansluitingen
- Heraanleg wegenis
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Oostkamp
II.2.4. Beschrijving
OKP3034 - Oostkamp, afkoppelingswerken De Valkaart fase 2 - Rioleringen di 250 t.e.m. di 600, diepteklasse tot 2 < H <= 3 m. Totaal 901 lm. - Onderdoorpersing Ø400, diepteklasse tot 3 < H <= 4 m. Totaal 36 lm - Drukriolering directional drilling du = 63 mm. Totaal 39 lm. - Drinkwaterleiding DE63 open sleuf. Totaal 1214 lm - Drinkwaterleiding DE63 directional drilling. Totaal 40 lm - 4 constructies in gewapend beton, waaronder 1 overstortconstructie, 1 stuw en 2 in- of uitstroomconstructies - aanpassen bestaande constructie : plaatsen schotbalken en bovengronds optrekken schacht - Pompunit - Regenwaterputten - Signalisatiekabel Pompinstallaties - Huisaansluitingen - Heraanleg wegenis 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 4.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-15 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-15
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 60 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van het studiebureau, www.studiebureaujonckheere.be, doorklikken naar tabblad 'aanbestedingen' en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11