Shm 'vlaamse Ardennen'

Bouw van 13 huurappartementen en 6 huurwoningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SHM 'Vlaamse Ardennen'
Postadres: Sint-Jozefsplein 18,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Johan Dendauw
Tel: +32 55230751
E-mail: johan.dendauw@shmvlaamseardennen.be
Internetadres(sen): www.shmvlaamseardennen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329960


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
bouw van 13 huurappartementen en 6 huurwoningen 
Referentienummer: Vlaamse Ardennen-2014/0453/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
bouw van 13 huurappartementen en 6 huurwoningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Oudenaarde - Diependale 51
II.2.4. Beschrijving
Bouw van 13 huurappartementen en 6 huurwoningen 
II.2.7. Looptijd
500 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Volgens bestek van de VMSW en de wet op overheidsopdrachten

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
RSZ-attest, erkenning categorie D klasse 6

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-18 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-18
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Vergaderzaal - SHM 'Vlaamse Ardennen' - Sint-Jozefsplein 18 -9700 Oudenaarde

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Oudenaarde, BE Oudenaarde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Oudenaarde, BE Oudenaarde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Oudenaarde, BE Oudenaarde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11