Go! Scholengroep 19 'dender'

IBSO De Horizon - buitenschrijnwerk - laatste fase


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! Scholengroep 19 'Dender'
Postadres: Welvaartstraat 70/4,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: De heer Emmanuel Bogaert
Tel: +32 53469340
Fax: +32 53769141
E-mail: emmanuel@sgrdender.be
Internetadres(sen): www.sgrdender.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IBSO De Horizon - buitenschrijnwerk - laatste fase 
Referentienummer: SGR Dender (3P)-PPP0TA-130/8013/2019-001--F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45422000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De gegevens van het bestek wat betreft de datum van de opening en het elektronisch indienen van de offertes (pagina 9/105) zijn foutief.
De datum opening is 7/2/2019 om 11u zoals is opgenomen in de aankondiging (pagina 9/10 van de aankondiging).
Er kan elektronisch ingediend worden (pagina 1/10 van de aankondiging).