Vzw Arteveldehogeschool

Installeren van een lift in blok A en een lift in blok B - campus Sint-Amandsberg.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Arteveldehogeschool
Postadres: Hoogpoort 15,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Griet De Poorter
E-mail: overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen): www.arteveldehs.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328898


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installeren van een lift in blok A en een lift in blok B - campus Sint-Amandsberg. 
Referentienummer: Arteveldehogeschool-AHS/2017/138(-5)-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 5 van de renovatie van campus Sint-Amandsberg. Het installeren en in dienst stellen van een lift in blok A en een lift in blok B.
Lift blok A:
De aanbestedende overheid zal de lateien op verdieping +0; +1; +2 verhogen naar 2.400mm om zo meer ruimte te maken voor de liftkooi.
De kooiafmetingen dienen tussen 1.000 en 1.100mm breed te zijn en tussen 1.950 en 2.100mm diep te zijn.
Lift blok B:
De lift (het 'hefplateau') dient aan de machinerichtlijnen te voldoen in plaats van aan de normen voor liften.
De liftkooiafmetingen dienen tussen 1.150 en 1.000mm breed te zijn en tussen 1.500 en 1.400mm diep te zijn.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:
Perceel 5 van de renovatie van campus Sint-Amandsberg. Het installeren en in dienst stellen van een lift in blok A en een lift in blok B.
Te lezen:
Perceel 5 van de renovatie van campus Sint-Amandsberg. Het installeren en in dienst stellen van een lift in blok A en een lift in blok B. Lift blok A:. De aanbestedende overheid zal de lateien op verdieping +0; +1; +2 verhogen naar 2.400mm om zo meer ruimte te maken voor de liftkooi. De kooiafmetingen dienen tussen 1.000 en 1.100mm breed te zijn en tussen 1.950 en 2.100mm diep te zijn. Lift blok B:. De lift (het 'hefplateau') dient aan de machinerichtlijnen te voldoen in plaats van aan de normen voor liften. De liftkooiafmetingen dienen tussen 1.150 en 1.000mm breed te zijn en tussen 1.500 en 1.400mm diep te zijn.
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
De opdrachtdocumenten worden als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking van opdracht via e-Notification. . De inschrijver dient ermee rekening te houden dat de aanbestedende overheid vanaf zaterdag, 22 december 2018 tot en met zondag, 06 januari 2019 omwille van de kerstvakantieperiode geen vragen zal beantwoorden.
Te lezen:
De opdrachtdocumenten worden als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking van opdracht via e-Notification. . De inschrijver dient ermee rekening te houden dat de aanbestedende overheid vanaf zaterdag, 22 december 2018 tot en met zondag, 06 januari 2019 omwille van de kerstvakantieperiode geen vragen zal beantwoorden. Lift blok A:. De aanbestedende overheid zal de lateien op verdieping +0; +1; +2 verhogen naar 2.400mm om zo meer ruimte te maken voor de liftkooi. De kooiafmetingen dienen tussen 1.000 en 1.100mm breed te zijn en tussen 1.950 en 2.100mm diep te zijn. Lift blok B:. De lift (het 'hefplateau') dient aan de machinerichtlijnen te voldoen in plaats van aan de normen voor liften. De liftkooiafmetingen dienen tussen 1.150 en 1.000mm breed te zijn en tussen 1.500 en 1.400mm diep te zijn.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Lift blok A:
De aanbestedende overheid zal de lateien op verdieping +0; +1; +2 verhogen naar 2.400mm om zo meer ruimte te maken voor de liftkooi.
De kooiafmetingen dienen tussen 1.000 en 1.100mm breed te zijn en tussen 1.950 en 2.100mm diep te zijn.
Lift blok B:
De lift (het 'hefplateau') dient aan de machinerichtlijnen te voldoen in plaats van aan de normen voor liften.
De liftkooiafmetingen dienen tussen 1.150 en 1.000mm breed te zijn en tussen 1.500 en 1.400mm diep te zijn.