Brugse Maatschappij Voor Huisvesting

Totale renovatie van 1 eengezinswoning - Karel Mirystraat 43 - 8000 Brugge Sint-Jozef


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Handboogstraat 2 bus 0013,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Kristin Dekeyser
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be
Internetadres(sen): www.brugsehuisvesting.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327455


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Totale renovatie van 1 eengezinswoning - Karel Mirystraat 43 - 8000 Brugge Sint-Jozef 
Referentienummer: BMH-02VM1505-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Totale renovatie van 1 eengezinswoning - Karel Mirystraat 43 - 8000 Brugge Sint-Jozef
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De SO in Excel werd aan het dossier toegevoegd