Provincie Oost-vlaanderen

Waarschoot : aanleg van een deel van fietssnelweg F42 langs spoorlijn L58 tussen de Kapellestraat en het Stationsplein


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Mieke Dries
Tel: +32 92677844
E-mail: mieke.dries@oost-vlanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Waarschoot : aanleg van een deel van fietssnelweg F42 langs spoorlijn L58 tussen de Kapellestraat en het Stationsplein 
Referentienummer: Oost-Vlaanderen-PPP0AK-2061/8071/F042-201-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233162
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de meetstaat werden voor de posten 24 tot en met 29 het Type aangepast, deze posten zijn TP.