Diensten Van De Voorzitter - Operationele Directie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET VOOR ONDERHOUD VAN TWEE TELEFOONCENTRALES VOOR REKENING VAN FOD JUSTITIE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Diensten van de Voorzitter - Operationele directie
Postadres: Waterloolaan 115,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Ahlame Lanaya
E-mail: ahlame.lanaya@belnet.be
Internetadres(sen): http://just.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330095


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET <OPEN PISTE> VOOR ONDERHOUD VAN TWEE TELEFOONCENTRALES VOOR REKENING VAN FOD JUSTITIE 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50332000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een onderhoudscontract voor 2 telefooncentrales in de gebouwen van de FOD Justitie, die reeds aanwezig zijn sedert 1993 en waar er sinds hun installatie continu een onderhoud is op uitgevoerd.
In Bordet A, gelegen op de Waterloolaan 115, 1000 Brussel, bevindt zich een telefooncentrale van het type Sopho is 3070 die bestaat uit 4 processoren. In Bordet D, gelegen in de Eversstraat 2-8, 1000 Brussel, bevindt zich een telefooncentrale van het type Sopho is 3050 die bestaat uit 1 processor.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-28 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11