Vzw Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten

Capaciteitsuitbreiding Fase II


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten
Postadres: Alice Nahonlei 65,BE-2900 Schoten
Contactpersoon: Bart Laerenbergh
Tel: +32 6418671
E-mail: b.laerenbergh@campuskajee.be
Internetadres(sen): www.campuskajee.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329992


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Capaciteitsuitbreiding Fase II 
Referentienummer: KJ Schoten-CKJ-V.25766-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van nieuw kleuterpaviljoen en refter met sanitair en klassen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Schoten
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een nieuw kleuterpaviljoen en refter met sanitair en klassen 
II.2.7. Looptijd
185 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-19 11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-19
Plaatselijke tijd: 11:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11