Vlaamse Gemeenschapscommissie

Onderhandeling procedure voor de levering en plaatsing van een professionele keuken met kook en afwasgedeelte. Voor het Gemeenschapscentrum Opweule Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Gloria Kourkouliotis
Tel: +32 25630429
E-mail: gloria.kourkouliotis@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329406


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhandeling procedure voor de levering en plaatsing van een professionele keuken met kook en afwasgedeelte. Voor het Gemeenschapscentrum Opweule Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Referentienummer: VGC-GCOPW1801.13-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39711100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat : Leveren en plaatsen van een professionele keuken met kook en afwasgedeelte
op maat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd in maanden Looptijd in dagen
In plaats van:
13
Te lezen:

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Einde
In plaats van:

Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-11
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Uiterlijke indieningsdatum van offertes 11/02/2019
Uiterlijke uitvoeringsdatum nader te bepalen met de betrokken instanties
Nieuw DWG-plan