Vzw Diensten Ter Ondersteuning Van Katholiek Onderwijs

Levering van schoolboeken secundair onderwijs


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Postadres: Guimardstraat 1,BE-1040 Brussel
Contactpersoon: Olivier De Ryckere
Tel: +32 25290431
E-mail: olivier.deryckere@katholiekonderwijs.vlaanderen
Internetadres(sen): www.doko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327964


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van schoolboeken secundair onderwijs 
Referentienummer:  VZW DOKO-xxxxxxxxx-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22111000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aankoop en levering van schoolboeken voor leerlingen in onderwijsinstellingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
zie rectificatie nr 2