Scholengroep 1 Antwerpen

Raamcontract Mobiele Telecommunicatiediensten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep 1 Antwerpen
Postadres: Thonetlaan 106A,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Hans Van Winckel
Tel: +495 250615
E-mail: hans.vanwinckel@GO-Antwerpen.be
Internetadres(sen): http://go-antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330117


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract Mobiele Telecommunicatiediensten 
Referentienummer: SGR1-Antwerpen-SGR/2019/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
GSM - diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
GSM - diensten 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-03-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-02-28
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-25 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Scholengroep Antwerpen
Thonetlaan 106 A, BE-2050 Antwerpen
Internetadres(sen): http://www.go-antwerpen.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11