Fluvius System Operator Cvba, Werkende In Opdracht En Voor Rekening Van Gaselwest, Imea, Imewo, Infr

Lucht- en gasgeïsoleerde schakelapparatuur Primaire onderstations 24 kV - 1250 A


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  . 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem, Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Linda Derycke
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen): http://www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330024


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lucht- en gasgeïsoleerde schakelapparatuur Primaire onderstations 24 kV - 1250 A 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Zie Engelstalige versie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De vragenlijst en antwoordformulier worden als bijlage toegevoegd aan deze informatievraag. De ingevulde vragenlijst dient tegen 15/02/2019 voor 11u00 verstuurd te worden naar aankoop.leveringen@fluvius.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11