Nieuwpoort

Herinrichting Prins Mauritspark Fase 2 - aanleggen verhardingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nieuwpoort
Postadres: Marktplein 7,BE-8620 Nieuwpoort
Contactpersoon: Alain Cappelle
Tel: +32 498929296
E-mail: alain.cappelle@nieuwpoort.be
Internetadres(sen): www.nieuwpoort.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328307


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Prins Mauritspark Fase 2 - aanleggen verhardingen 
Referentienummer: Nieuwpoort-D2017-18-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Mauritspark Nieuwpoort
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het rechtzettingsbericht nummer 1 omvat het voorzien van een afzonderlijke deelfase en de extra aandacht op de aanwezigheid van een ondergrondse parking en onmiddellijke start worden benadrukt.