Universiteit Antwerpen

ONDERHOUD VAN DE LIFTEN EN INTERVENTIE OP DE BUITENCAMPUSSEN VAN UANTWERPEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Antwerpen
Postadres: Middelheimlaan 1,BE-2020 Antwerpen
Contactpersoon: Elio Berardocco
Tel: +32 32653110
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.uantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327793


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ONDERHOUD VAN DE LIFTEN EN INTERVENTIE OP DE BUITENCAMPUSSEN VAN UANTWERPEN 
Referentienummer: Universiteit Antwerpen-18106-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50750000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het onderhoud, pechverhelpingen en herstellingen van de liften op de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger, Campus Middelheim, van de Universiteit Antwerpen, verder vernoemd als de opdrachtgever.
Toelichting:
Gedurende de opdracht:
- Kunnen er liften aan toegevoegd worden (nieuwbouw of na opzeg huidig contract)
- Kunnen liften uit het contract gehaald worden (moderniseringswerken, renovatie of vervangingsbouw, verkoop, .);
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuwe aangepaste inventaris V3