Agentschap Voor Overheidspersoneel

Diensten inzake asset management van het Vlaams Pensioenfonds


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Overheidspersoneel
Postadres: Havenlaan 88 bus 50,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Martine Van Sande
Tel: +32 25530030
E-mail: martine.vansande@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.vlaanderen.be/personeelsbeleid https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330058


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diensten inzake asset management van het Vlaams Pensioenfonds 
Referentienummer: AGO-VPF_3-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66110000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze overheidsopdracht betreft diensten inzake asset management volgens de wettelijke bepalingen en voorwaarden opgelegd door het Vlaams Pensioenfonds. Er is eveneens voor deze overheidsopdracht een verplichte optie in de zin van artikel 56 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, met name voor wat betreft de diensten van bewaarneming.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze overheidsopdracht betreft diensten inzake asset management volgens de wettelijke bepalingen en voorwaarden opgelegd door het Vlaams Pensioenfonds. Er is eveneens voor deze overheidsopdracht een verplichte optie in de zin van artikel 56 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, met name voor wat betreft de diensten van bewaarneming. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De huidige plaatsingsprocedure wordt stopgezet in afwachting van de voltooiing van de ALM-studie opdat het advies uit deze studie geëvalueerd kan worden met het oog op de vaststelling van het beleggingskader. De formaliteiten voor toewijzing van de dienstverlening die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht zullen vervolgens opnieuw opgestart worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11